دلیل باب الحوائج خواندن حضرت عباس(ع)

ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮی می گوﻳﺪ : ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺪﺍی ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ

ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯ حضرت عباس (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ با ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ

ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ . ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ که ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(صلی ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)

می ﺁﻣﺪند و ﻳﮏ ﻇﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﺏ ﮐﻮﺛﺮ می ﺁﻭﺭﺩند ، ﺍﻭمی ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺮﺍﺏ می ﺷﺪ .

ﻣﮕﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(صلی ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺑﺮﺍی حضرت عباس (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺁﺏ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ؟

بله ، ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺁﻭﺭﺩ و ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﺒﺎﺳﻢ ﺑﺨﻮﺭ !

حضرت عباس (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﮔﻔﺖ : نمی ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻗﺎ .

ﺑﺸﻨﻮ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻭحضرت عباس (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎسی .

ﺻﺪﺍ ﺯﺩ :ﻋﺒﺎﺳﻢ !

ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ .

ﺁﻧﻬﺎیی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺁﺑﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ .

ﺗﻮﭼﺮﺍ ﺁﺏ نمی ﺧﻮﺭی ؟

ﻳﮏ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ : ﺁﻗﺎ !

ﻣﮕﺮ ﺻﺪﺍی ﺍﻟﻌﻄﺶ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍ نمی ﺷﻨﻮی ؟

ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ (صلی ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ، ﺹ 308
 ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ، ﺝ 45 ، ﺹ 41

منبع: جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س) شهرستان دزفول

           موسسه جهانی سبطین

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!