3 نظر

  1. ابوالفضل کلولیابوالفضل کلولیsays:

    جمله ی پر معنایی بود

  2. علیرضا زمان زادهعلیرضا زمان زادهsays:

    خوب بود

  3. یوسف خیردلیوسف خیردلsays:

    حدیث خوبی بود

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!