خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم

شاه عبدالعظیم حسنی را بهتر بشناسیم

می درخشد بارگاهش تا فراسوی زمان***ریزش باران رحمت بر کویرستان دل حافظ آیات حق و ناقل علم حدیث***روحبخش اهل ایمان حضرت عبدالعظیم در جوارت حمزه و طاهر بُوَد کز خاکشان***می بَرَد ره تا حریم کبریای...