خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

بت هبل

بت هبل

به شرحى که در تاریخ آمده ، منشاء آوردن بت هبل در مکه و پرستش آن ، چیزى جز کشش و جاذبه حس و محسوس نبود. مردى به نام ((عمر)) براى انجام کارهایى که داشت از مکه به شام رفت . در یکى از نقاط اطراف شام وارد شد، مشاهده کرد که مردم در آنجا بت مى پرستند. آنان گف...