اسامی مسئولین جلسات و واحدهای جلسات

بروز شده در تاریخ 19 مهر 96

1- مسئول هماهنگی جلسات :   

آقای محمدحسن خرمی زاده

2- مسئول جلسات :             

آقای محمد احسانی فر

3- معاون جلسات :                     

آقای محمد شاه حیدر

 

4- اسامی مسئولین جلسات:

الف - مسئول جلسه کودکان :              

آقای محمد شاه حیدر

ب - مسئول جلسه نوجوانان :

      آقای حامد حاجی طالب

ج - مسئول جلسه جوانان :

   آقای محمد احسانی فر

 

6- واحد های جلسات :

مسئول خرید: یوسف خیردل           مسئول تربیت بدنی: محمدمهدی گیتی      

مسئول جلسه دار: حسین اتابکی      

مسئول عکاسی: جوانان : علیرضا زمان زاده  نوجوانان وکودکان :رضا فروغی