اسامی اعضاء جلسه جوانان

جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه(جلسه جوانان)

دهم متوسطه الی دوازدهم متوسطه ( دبیرستان )

 بروز شده در 11 آذر 95

مسئول جلسه: آقای محمد احسانی فر

با جلسه نوجوانان ادغام شد

 

1- احمد شریفیان                           دانشگاه

2- محمد مهدی گیتی                     دانشگاه

3-محمدرضا فیروز زاده                   پیش دانشگاهی

4- محمد مهدی ناصری                   پیش دانشگاهی

5- احمدرضا زمان زاده                    سوم دبیرستان

6- علیرضا زمان زاده                       سوم دبیرستان

8- محمد شاه حیدر                        سوم دبیرستان

9- محمد سلیمانی نژاد                  سوم دبیرستان

10- احسان نادریان                        سوم دبیرستان