اسامی اعضاء جلسه نوجوانان

جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه (جلسه نوجوانان)

هفتم متوسطه الی نهم متوسطه ( راهنمائی )

 بروز 11 آذر 95

مسئول جلسه: آقای محمداحسانی فر

با جلسه جوانان ادغام شد

 

1- علی پولادسنج                                 نهم متوسطه

2- حسین اتابکی                                  نهم متوسطه

3- مهدی فروغی                                  نهم متوسطه

4- علی سرتیپی زاده                           هشتم متوسطه

5- محمد مهدی ارجمندی مهر              هشتم متوسطه

6- رضا فروغی راد                               هشتم متوسطه

7- محمد پولادسنج                             هفتم متوسطه