اسامی اعضاء جلسه کودکان

جلسه شهید غلامرضا صفائی فر (جلسه کودکان)

اول ابتدائی الی ششم ابتدائی ( دبستان )

 بروز 17 دی 95

مسئول جلسه : آقای محمد شاه حیدر

 

1- ابوالفضل موردی نژاد قصاب                ششم ابتدائی

2- حسین اسماعیل سالم                       ششم ابتدائی

3- سهیل پورهدایت                                 ششم ابتدائی

4- فرزاد حاتمی نسب                              پنجم ابتدائی

5- سیدمحمدهادی پورموسوی                پنجم ابتدائی

6- ابوالفضل پورمحمد                              پنجم ابتدائی

7- مهدی سقا زاده                                   پنجم ابتدائی

8- سید علی یاد غیبی                             چهارم ابتدائی

9- مهدی ابول مشدی                              چهارم ابتدائی

10- امین رضا تقدیسی                            چهارم ابتدائی

11- سبحان صدری زاده                           چهارم ابتدائی

12- محمد امین اسماعیلی نسب             دوم ابتدائی