جلسات قرآنی مسجد حضرت زینب(س)

1- جلسه شهیــد غلامــرضا صــفائـی فر (کودکان)

       اسامی اعضاء     *     برنامه هفتگی     *     گزارش و تصاویر فعالیت ها

 

2- جلسه شهید عبدالرضا مقـدس زاده (نوجوانان)

       اسامی اعضاء     *     برنامه هفتگی     *     گزارش و تصاویر فعالیت ها

 

3- جلسه شهید حسن(مسلم)شیرسیاه (جوانان)

      اسامی اعضاء     *     برنامه هفتگی     *     گزارش و تصاویر فعالیت ها

 

------------------------------

4- اسامی مسئولین جلسات و واحد های جلسات

5- گزارش و تصاویر فعالیت های کلی جلسات

6- اخبار